Säkerhet och förvaltning

För att skydda de personuppgifter och övriga uppgifter om personer som lagras i ESTER-systemets datorstöd följer vi Datainspektionens allmänna råd gällande säkerhet för personuppgifter. Dessa allmänna råd från datainspektionen preciserar Personuppgiftslagens krav på säkerhet vid behandling av personuppgifter. Säkerhetskraven innebär enligt 31 § personuppgiftslagen att den personuppgiftsansvarige (i detta fall Vetevi AB) ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Personuppgiftsombud
Vi har ett personuppgiftsombud som arbetar för att tillse att personuppgifter i ESTER-systemets datorstöd behandlas på ett korrekt och lagligt sätt enligt Personuppgiftslagen.

För frågor om hur ESTER-systemet är konstruerat säkerhetsmässigt, kontakta vårt personuppgiftsombud (se ”Kontakt” ovan).

Om egen förvaltning av ESTER-bedömnings datorstöd.
Vi är måna om att ESTER-bedömning ska kunna användas även av verksamheter som önskar hantera systemet lokalt.

Om en kommun eller landsting i Sverige önskar förvalta ESTER-bedömnings datorstöd på egen lokal server ger vi därför fri tillgång till datorstödet för att man ska kunna göra det. Sådan lokal förvaltning är förenad med kostnader i termer av server, installation av server, back-up av server, installation av ESTER-bedömnings datorstöd på servern, fortlöpande service och förvaltning (inkl. nödvändiga säkerhetsåtgärder enligt PUL och datainspektionen) samt support till användare. Observera att en dylik lokal lösning innebär att centrala uppdateringar som görs i systemet av oss (t.ex. förbättring/utveckling av datorstödet, ny version av manualen eller ESTER-screeningformulär) inte automatiskt sker på den lokala servern. Detta måste göras manuellt av den egna verksamheten. Kontakta oss via info@ester-bedomning.se om ni är intresserade av en dylik lösning.