Vetenskapligt stöd och testning av ESTER

ESTER är forskningsbaserat och står på vetenskaplig grund på så sätt att de riskfaktorer och skyddsfaktorer som mäts/bedöms har påvisats vara just risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende i empirisk forskning. ESTER-bedömning är dessutom strukturerat, vilket är något som generellt påvisats i tidigare forskning att leda till högre grad av samstämmighet mellan oberoende bedömare.

Första praktiska relevansprövningar 2007
De första praktiska relevansprövningarna av ESTER inleddes under hösten 2007 inom ramen för Projekt Pinocchio I. Projektrapporter från dessa tvärprofessonella team finns på www.skl.se . sök efter ”Pinocchio”.

ESTER testas nu vetenskapligt inom ramen för två olika projekt; Pinocchio II och ESTER-projektet.

ESTER-projektet
Ca 200 praktiker har under 2008-2010 utbildats i ESTER och använder nu det i praktik inom ramen för ESTER-projektet. Vi beforskar användningen och testar interbedömarrreliabiliteten samt den prediktiva och externa validiteten av ESTER-bedömning.

Den vetenskapliga testningen av ESTER finansieras av Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen.

Publicerad forskning (refereegranskad) på ESTER:

* ESTER-bedömning jämförs med att inget instrument används
Andershed, A-K., & Andershed, H. (2015). Improving evidence-based social work practice with youths exhibiting conduct problems through structured assessment. European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2015.1043242

* Introduktion av ESTER
Andershed, H., & Andershed, A-K. (2010). Risk-need assessment for youth with or at risk for conduct problems: Introducing the computerized assessment system ESTER. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 377-383.

* Test av samstämmighet (interbedömareliabilitet) av ESTER-bedömning
Andershed, H., Fredriksson, J., Engelholm, K., Ahlberg, R., Berggren, S., & Andershed, A-K. (2010). Initial test of the new risk- need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems: ESTER-assessment. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 488-492.

* Ytterligare test av samstämmigheten av ESTER-bedömning
Bond, H., Rudenhed, M., Bergquist, E., Andershed, A-K., & Andershed, H. (2013). Further testing of the inter-rater reliability of ESTER-assessment – A risk-need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems. American Journal of Applied Psychology, 2, 16-21.

Länkar:

CAPS – center for Criminological And PsychopSocial research
Socialstyrelsen
Vetenskapsrådet