Avtalsvillkor ESTER-licens

Avtalsvillkor för ESTER-licens (senast uppdaterat 2018-06-20)

 

Leverantör av ESTERs datorstöd alltså ESTER-licenser för tillgång till ESTERs datorstöd är Vetevi AB (org nr: 556725-5392). De avtalsvillkor som här beskrivs gäller för alla användare av ESTERs datorstöd – dvs. innehavare av så kallad ESTER-licens (om inte annat särskilt avtal förhandlats). När kunden/användaren av ESTERs datorstöd beställt en ESTER-licens och fått tillgång till systemet så har man godkänt dessa avtalsvillkor och ingått avtal med oss (Vetevi AB) om den berörda ESTER-licensen. Dessa avtalsvillkor informeras om när kunden har beställt en ESTER-licens. Om kunden inte kan acceptera avtalsvillkoren, och kunden informerar Vetevi AB om detta, så avbryts beställningen och den tänkta användaren/licenstagaren får inte tillgång till ESTERs datorstöd och ingen kostnad belastas kunden.

ESTER-licensavgiften faktureras i förskott i samband med att kunden fått tillgång till ESTERs datorstöd/ESTER-licens (kostnaden är 2.500kr exklusive moms per ESTER-licens per 12 månader – om inte särskilt överenskommen rabatt ges).

I en ESTER-licens ingår obegränsad användning av ESTERs datorstöd (dess innehåll i form av manual, bedömningsbok, ESTER-screeningformulär och obegränsat lagringsutrymme av klienter) under den tid ESTER-licensen gäller, vilket vanligtvis är 12 månader (om inte annan särskild tidsperiod förhandlats). Hur länge ESTER-licensen gäller informeras om vid kundens inköp av ESTER-licens och vid eventuell förlängning av densamma. Innehavaren av en ESTER-licens ser också i inloggat läge i ESTERs datorstöd hur länge ESTER-licensen är giltig.

En innehavare av ESTER-licens som också har genomgått ESTER-handledarutbildning har tillgång till stöd/support. Detta består främst i support via e-post: info@ester-bedomning.se. E-post från ESTER-handledare ska i regel besvaras av oss inom maximalt 48-timmar på vardagar (om inget annat anges på www.ester-bedomning.se).

Den verksamhet som använder ESTER och/eller dess datorstöd och alltså gör de bedömningar som ESTER möjliggör, ansvarar för att säkerställa att man har laglig/rättslig grund för att göra dessa bedömningar och för att spara/lagra den typ av uppgifter om individer som ESTERs datorstöd möjliggör. Verksamheten som använder ESTER ansvarar också för att ge erforderlig information om ESTER och dess personuppgiftsbehandling till berörda klienter och inhämta nödvändiga samtycken. För beskrivning av personuppgiftshantering i ESTER, se www.ester-bedomning.se/personuppgiftspolicy

Den verksamhet som använder ESTER och/eller dess datorstöd och alltså gör de bedömningar som ESTER möjliggör, ansvarar för att ESTER används såsom som tänkt och beskrivs i ESTER-manualen (som finns tillgängling i ESTERs datorstöd). Eventuella negativa konsekvenser eller skador som sker i samband med eller som en konsekvens av att kunden använder ESTER och dess datorstöd ansvarar kunden/den som är användare av ESTER, själv för.

Via ESTERs datorstöd finns möjlighet att dela information om de klienter (barn och vårdnadshavare) man gör ESTER-bedömningar på, med andra ESTER-användare (dvs. samtliga andra personer som innehar en aktiv ESTER-licens). I ESTERs datorstöd finns också funktionen som innebär att man flyttar en klient och de ESTER-bedömningar som är gjorda på honom/henne till en annan ESTER-licensinnehavare. Dessa funktioner innebär möjligheter för ESTER-användaren men det är upp till ESTER-användaren eller dennes verksamhet att säkerställa den lagliga grunden för denna delning och flyttning av information om klienter. Denna funktion i ESTERs datorstöd innebär också att alla innehavare av en ESTER-licens finns sökbara inne i ESTERs datorstöd och synliga med förnamn, efternamn och arbetsplats. Denna personuppgiftshantering och övriga aspekter med personuppgiftshanteringen vad gäller användning av ESTERs datorstöd samtycker kunden/ESTER-licensinnehavaren till i och med att man börjar använda ESTERs datorstöd och när man har fått information om dessa avtalsvillkor. Det är därför helt centralt att man som ESTER-licensinnehavare tar del av Vetevi AB:s Personuppgiftspolicy för ESTER; www.ester-bedomning.se/personuppgiftspolicy

Vetevi AB gör kontinuerligt förbättringar av ESTER-systemet och dess datorstöd. Dessa ändringar informeras om till samtliga användare av ESTERs datorstöd via datorstödet och/eller via e-post. Vetevi AB har rätt att göra dessa ändringar i systemet utan att tillfråga användaren/kunden. Vetevi AB har rätt att en gång i månaden a tre timmar på vardagar mellan kl. 8.00 och 17.00 göra nödvändiga uppdateringar i ESTERs datorstöd. Under dessa tillfällen kommer ESTERs datorstöd inte vara tillgängligt för den som innehar en ESTER-licens. Detta kommer att informeras om i förtid till innehavare av en ESTER-licens via e-post och/eller via www.ester-bedomning.se eller på annat lämpligt sätt.

I det fall ett oförutsett driftsavbrott av ESTERs datorstöd inträffar, så att ESTER-licensinnehavare inte kan använda ESTERs datorstöd ska Vetevi AB utan dröjsmål åtgärda och tillse att driftsavbrottet blir så kortvarigt som möjligt. Ingen ersättning eller kompensation för detta utgår till kunden/användaren av ESTERs datorstöd.

Den verksamhet som innehar en ESTER-licens och alltså använder ESTERs datorstöd är personuppgiftsansvarig för all den infomation man lagrar i ESTERs datorstöd. Det betyder att Vetevi AB är personuppgiftsbiträden åt den verksamhet som använder ESTERs datorstöd. Det innebär också att det behöver skrivas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vetevi AB och den verksamhet som använder ESTER – för mer information om detta, se; www.ester-bedomning.se/personuppgiftspolicy. Kunden har rätt att säga upp avtalet angående sin ESTER-licens om denne inte godtar ett visst underbiträde eller underbiträdets behandling av Kundens personuppgifter. Vetevi AB använder sig av ett underbiträde, se; www.ester-bedomning.se/personuppgiftspolicy

Om Kunden säger upp sin ESTER-licens innan avtalstiden gått ut betalas licenskostnaden inte tillbaka till Kunden för den återstående licensavtalstiden.

En verksamhet som har avtalstid kvar på en användares ESTER-licens när den personen inte längre ska nyttja sin ESTER-licens kan överlåta den återstående avtalstiden till en annan person.

I ESTERs datorstöd lagras de klienter som användaren lagt in i ESTERs datorstöd i tre år och efter tre år uppmärksammas användaren tydligt på sin egen startsida i ESTERs datorstöd att dessa klienter är utgående och att de bör tas bort (gallras) från datorstödet. Alltså, denna gallring från datorstödet sker manuellt av ESTER-användaren men datorstödet uppmärksammar ESTER-användaren på att det finns klienter som inte aktiverats på tre år. Det är upp till ESTER-användaren att då hantera denna gallring på korrekt rättsligt sätt och enligt eventuella lokala riktlinjer/rutiner. Ovanstående gäller om ESTER-användaren under hela denna tid har tillgång till ESTER (dvs. är innehavare av en ESTER-licens). När en ESTER-licens för en ESTER-användare har löpt ut och är inaktiv så raderas den användarens licens med samtliga klienter kopplade till den licensen efter 3 år. Detta genomförs manuellt av Vetevi AB. För mer information om datasäkerhet och personuppgiftshantering, se: https://www.ester-bedomning.se/om-ester/personuppgiftspolicy/