Om ESTER

ESTER är ett bedömningssystem, ett verktyg för den professionelle, med datorstöd, som innefattar både ett screeningsystem (ESTER-screening) och ett fördjupat strukturerat bedömningsinstrument (ESTER-bedömning). ESTER-systemet möjliggör uppföljning av forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer bland unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende. ESTER står för Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer.

ESTER syftar till att vara ett bedömningssystem för de som i sin profession har till uppgift att bedöma, besluta om, och sätta in insatser till dessa barn och deras familjer, samt att följa upp risker, skydd och insatser. Det är utvecklat för att kunna användas av samtliga olika verksamheter som arbetar med barn, 0-18 år (t.ex. MVC/BVC, förskola/skola, socialtjänst, BUP, Polis – även Statens Institutionsstyrelse – SiS) samt för att förbättra och effektivisera samarbetet mellan dessa verksamheter.

Några av de saker som ESTER-systemet syftar till att bidra med:

1) Vara ett konkret sätt för olika verksamheter (t.ex. polis, socialtjänst, förskola/skola, barn- och ungdomspsykiatri, etc) att effektivare samverka med varandra kring unga med eller i rikzon för normbrytande/kriminellt beteende.

2) Göra risk-behovsbedömningar/utredningar mer samstämmiga / minska godtycklighet; dvs. olika bedömare/utredare ska komma fram till liknande bedömningar.

3) Göra insatser mer effektiva genom att uppmärksamma de specifika risk och skyddsfaktorern som den unge och hans/hennes familj besitter.

4) Göra att upprepade bedömningar (t.ex. före och efter insatser) blir rutin i praktik. ESTER-bedöming är speciellt utformat för upprepade bedömningar och datorstödet tydliggör förändringar över tid.

ESTER-bedömning bidrar med identifiering och gradering av risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende. Det kan på så vis möjligen komplettera utredningar som genomförs med stöd av exempelvis BBIC, ADAD, ASI, DSM-5 eller annat dokumentationssystem, instrument eller diagnossystem som inte har i fokus att specifikt identifiera och gradera risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende.

ESTER är forskningsbaserat på så sätt att de riskfaktorer och skyddsfaktorer som mäts/bedöms har påvisats vara just risk- och skyddsfaktorer i empirisk forskning. Forskning om ESTER och dess psykometriska egenskaper (reliabilitet och validitet), samt praktiska funktion och nytta pågår. Se mer under ”Vetenskapligt stöd”.