Om ESTER-bedömning

ESTER-bedömning syftar till att underlätta, systematisera och strukturera bedömning och dokumentation av risk- och skyddsfaktorer samt insatser, till unga i risk för, eller med, normbrytande beteende.

ESTER-bedömning är ett mer detaljerat instrument jämfört med ESTER-screening. Med hjälp av ESTER-bedömning görs en strukturerad professionell bedömning av risker och skydd, samt en risk- och skyddsanknuten dokumentation av vilka insatser som sätts in och i vilken omfattning. ESTER-bedömning är fokuserat på några av de mest betydelsefulla och praktikrelevanta forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorerna för normbrytande beteende bland unga.

ESTER-bedömning lämpar sig även för uppföljningsmätningar av risker, skydd och insatser – mätningar som är tänkta att vara känsliga nog att kunna mäta relevanta förändringar i beteende, och som därmed kan användas för att mäta förändringar i grad av risk och skydd, exempelvis i syfte att följa upp insatser.

ESTER-bedömning kan alltså bidra med identifiering och gradering av risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende. Det kan på så vis möjligen komplettera utredningar som genomförs med stöd av exempelvis BBiC, ADAD, ASI, DSM-IV-TR eller annat dokumentationssystem, instrument eller diagnossystem som inte har i fokus att specifikt identifiera och gradera risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende.

Till ESTER-bedömning finns ett datorstöd i vilket den professionelle dokumenterar ESTER-bedömningarna. Datorstödet hjälper med färdigformaterade sammanställningar av resultat på olika sätt.

Användning av ESTER-bedömning förklaras i ESTER-manualen.

Information om kostnaden för ESTER-bedömnings datorstöd: Kostnaden för 1-årslicens för tillgång till ESTER-bedömnings datorstöd (dvs. 2500kr) tas ut för att vi ska 1) kunna garantera säker server och datatrafik, 2) ge löpande dagligt stöd till ESTER-handledare, samt 3) kunna förbättra och vidareutveckla datorstödet.